Black Ribbon
  
  
Get Adobe Flash player

เมื่อ 5 มิ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.51 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพล พร้อมเครื่องจักรกล ร่วมกิจกรรม KICK OFF โครงการ " ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา " ในการกำจัดผักตบชวาประจำปี 2560 โดย อำเภอหัวตะพาน ร่วมกับ อบต.จิกดู่ และ นพค.51

พร้อมด้วยราษฎร ณ หนองหวาย บ้านโนนผักหวาน ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จว.อ.จ. ซี่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาได้ 20 ตัน โดยมี นายอำเภอหัวตะพาน เป็นประธาน

ผบ.นทพ.


พลเอก ธงชัย สาระสุข
ผบ.นทพ.

ผอ.สนภ.5


พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผอ.สนภ.5 นทพ.

ผบ.นพค.51


พันเอก เอกศักดิ์ ริมธีระกุล
ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ.

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กองบัญชาการกองทัพไทย