Black Ribbon
  
  
Get Adobe Flash player

เมื่อ 9 มิ.ย.60 บก.ทท.โดย นพค.51 สนภ.5 นทพ.ให้การสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยายโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามรอยพระยุคลบาทปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับราษฎร ตำบลโนนหนามแท่ง จำนวน 60 คน ณ อบต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ผบ.นทพ.


พลเอก ธงชัย สาระสุข
ผบ.นทพ.

ผอ.สนภ.5


พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผอ.สนภ.5 นทพ.

ผบ.นพค.51


พันเอก เอกศักดิ์ ริมธีระกุล
ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ.

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กองบัญชาการกองทัพไทย