Black Ribbon
  
  
Get Adobe Flash player
    เมื่อ 10 มิ.ย.60 บก.ทท. (นทพ) โดย นพค.51 สนภ.5 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ต. เชิดชัย สุคนธสิงห์ รอง เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายบริหาร) ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน /โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยตรวจงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ งานก่อสร้างอาคารบ้านน้ำดื่ม และงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ ต.นาแวง อ.เขมราฐ และ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ผบ.นทพ.


พลเอก ธงชัย สาระสุข
ผบ.นทพ.

ผอ.สนภ.5


พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผอ.สนภ.5 นทพ.

ผบ.นพค.51


พันเอก เอกศักดิ์ ริมธีระกุล
ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ.

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กองบัญชาการกองทัพไทย