Get Adobe Flash player

วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑  สำนักงานพัฒนาภาค ๕  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ บ้านฟ้าห่วน  ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๘  โดยใช้ชื่อนามหน่วยว่า  “ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ อุบลราชธานี กรป.กลาง ”

     -  ปี  พ.ศ.๒๕๑๓  ได้ย้ายไปที่ บ้านหนองแสง ตำบลโพนงาม  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี 

     -  ปี พ.ศ.๒๕๑๙  ได้ย้ายไปที่ บ้านอารีพัฒนา ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

     -  ปี พ.ศ.๒๕๒๔ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒  (อุบลราชธานี)

     -  ปี พ.ศ.๒๕๒๕ ย้ายจาก  บ้านอารีพัฒนา  มาที่ บ้านคำเตย  ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยในปัจจุบัน (ขณะนั้นเป็นอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี) มีพื้นที่  ประมาณ ๒๘๕  ไร่ 

     -  ใน พ.ศ.๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนเป็น  “ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ (อุบลราชธานี) ”

     -  เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๓ ขึ้นการบังคับบัญชากับสำนักงานพัฒนา ภาค  ๒  กรป.กลาง

     -  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๗ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑ ”  โดยขึ้นการบังคับบัญชากับ สำนักงานพัฒนาพิเศษ กรป.กลาง 

     -  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น “ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑ สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ”

     -  และเมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย ”

 นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ.  ตั้งอยู่ที่  บ้านคำเตย  ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  มีพื้นที่ประมาณ  ๒๘๕  ไร่  ประกอบด้วย

          - พื้นที่สนามกอล์ฟและสนามไดร์ฟกอล์ฟ              ๑๓๙    ไร่

          - พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                  ๒๔   ไร่

          - พื้นที่แหล่งน้ำ                                               ๔๒   ไร่

          - พื้นที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ                  ๔   ไร่

          - พื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง                             ๗๖   ไร่

           

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที ๕๑  สำนักงานพัฒนาภาค  ๕  แบ่งส่วนราชการและหน้าที่ออกเป็น  ๔  ส่วน  ประกอบด้วย
   e กองบังคับการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม บังคับบัญชา วางแผน และกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วย ให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   e หน่วยช่างพัฒนา  มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้าง งานพัฒนาแหล่งน้ำ ตามโครงการและแผนงานที่กำหนด รวมถึงการสนับสนุนงานช่างอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   e หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การส่งเสริมอาชีพ การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ งานช่วยเหลือประชาชน รวมถึง งานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อได้รับมอบหมาย
   e หน่วยบริการสนับสนุน   มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนส่วนราชการต่าง ๆ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ในด้านการส่งกำลังทั้งปวง รวมถึง ดำเนินการด้านการสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ และงานด้านการบริการอื่น ๆ เมื่อได้รับมอบหมาย

ผบ.นทพ.


พลเอก ธงชัย สาระสุข
ผบ.นทพ.

ผอ.สนภ.5


พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผอ.สนภ.5 นทพ.

ผบ.นพค.51


พันเอก เอกศักดิ์ ริมธีระกุล
ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ.

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กองบัญชาการกองทัพไทย